AlaminNatin.com

Pansariling Kaunlaran

Ang Creative Visualization o Malikhaing Paglalarawan
Mon Sep 02 2019 - admin
Nakagagawa ng malikhaing paglalarawan sa kanyang personal o pansariling pag-unlad mula sa mga pinagdaanang pagsuri ng iba’t ibang antas ng pagbabago, impluwensiya at paggawa ng pasya at personal na pagsusuri ng sarili.

Mga Kursong Pagpipilian ng mga Kabataan
Mon Sep 02 2019 - admin
Natutukoy ang mga nakaayon at di-nakaayong kursong pagpipilian sa gabay ng magulang, guro o tagapayo.

Online Personality Tests sa AlaminNatin.com
Mon Sep 02 2019 - admin
Natataya ang sariling personalidad at mga personal na salik na may kinalaman sa personal na layunin sa buhay.

Genogram: Ilang Halimbawa
Mon Sep 02 2019 - admin
Nakagagawa ng genogram at natutukoy ang mga pisikal, pansarili, at pag-uugali ng pamilya sa bawat henerasyon.

Mga Papel at Impluwensiya ng Bawat Indibidwal sa Lipunan
Mon Sep 02 2019 - admin
Naitatangi ang iba’t ibang papel ng bawat indibidwal sa lipunan at kung paano nila naiimpluwensiyahan ang mga tao batay sa kanilang pamumuno o pagsunod.

Pagpapahayag ng Damdamin sa Mga Relasyon ng mga Tinedyer
Mon Sep 02 2019 - admin
Natatalakay ang pag-unawa sa mga relasyon ng mga tinedyer kasama ang mga katanggap-tanggap at di katanggap-tanggap na pagpapahayag ng pagkagusto/pagmamahal.

1   2   3