AlaminNatin.com

Pansariling Kaunlaran

Ang Gulong ng Emosyon: Teorya ni Robert Plutchik
Wed Jun 26 2019 - admin
Natatalakay ang pag-unawa sa iba’t ibang uri ng emosyon na maaaring makatulong sa pagpapamalas ng mga nararamdaman.

Karaniwang Sakit na Mental sa Panahon ng Pagbibinata/Pagdadalaga
Wed Jun 26 2019 - admin
Natutukoy ang mga sariling kahinaan.

Ang Kaliwa at Kanang Bahagi ng Utak
Wed Jun 26 2019 - admin
Natatalakay na ang pag-unawa sa kaliwa at kanang bahagi ng utak ay nakatutulong sa pag-unlad ng pagkatuto

Ang Mga Alalahanin o Stress at Mga Pinagmumulan Nito
Wed Jun 26 2019 - admin
Natatalakay na ang pag-unawa sa mga alalahanin at mga pinagmumulan nito sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata ay maaaring makatutulong na matukoy ang mga paraan upang matugunan ang mga ito para sa malusog na pamumuhay.

Mga Hinaharap na Hamon Kaakibat ng Pagiging Tinedyer
Wed Jun 26 2019 - admin
Natatalakay ang mga hinaharap na hamon sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata upang mabigyang linaw at mapamahalaan ang mga pangyayaring kaakibat ng pagiging tinedyer.

Inaasahang Gawain sa 8 Antas ng Sikososyal na Pag-unlad
Sat Jun 01 2019 - admin
ANG DEVELOPMENTAL TASKS O GAWAING PAMPAG-UNLAD ay tumutukoy sa mga angkop at inaasahang kasanayan at kilos ng isang tao sa partikular na yugto ng kaniyang buhay. Upang lubos mong maunawaan ang iyong developmental tasks o gawaing pampag-unlad bilang adolescent, mahalagang matutunan mo ang teorya ni Erik Erikson ukol dito.

1   2   3