AlaminNatin.com

Artikulo

Ang Kaugnayan ng Pisyolohikal, Kognitibo, Sikolohikal, Ispiritwal At Panlipunang Pag-Unlad
Sat Jun 01 2019 - admin
Ang pag-unlad sa larangang pisyolohikal, kognitibo, sikolohikal, ispiritwal, at panlipunan na nararanasan ng isang tao, lalo na sa pagbibinata o pagdadalaga, ay magkakaugnay at pangkaraniwang nagaganap nang mabilis sa mga tao na nasa yugtong adolescence. Mahalagang maunawaan mo ito upang iyo ring maintindihan ang iyong mga iniisip, nadarama, at kinikilos bilang isang tinedyer.

1   2   3